Utstillerinformasjon

Her finner du diverse informasjon om messen

Vi Bygger Bergen er flyttet fra 8. & 9. september 2020 til 18. & 19. mars 2021 og videre til 8. & 9. september 2022 grunnet koronarestriksjoner.

Dessverre kan Vi Bygger Bergen heller ikke gjennomføres 18. & 19. mars 2021 med de uforutsigbare rammene vi nå (per 20. januar 2021) er forelagt. Vi innser at et arrangement i Vi Bygger Bergen sin størrelsesorden ikke lar seg gjennomføre i mars 2021.

Vi ønsker hjertelig velkommen til Vi Bygger Bergen i Grieghallen 8. & 9. september 2022. Vi vet at det er lenge å vente, men vi mener at dette gir nødvendig forutsigbarhet og anledning til planlegging for arrangør, utstillere og publikum. 

Utstillere vil motta egen informasjon om kontraktslige forhold. Vi håper alle utstillere er med videre til 2022, og at enda flere kommer til.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med prosjektleder Kim Kristoffersen på mobil 992 40 394 eller e-post kim@vibyggerbergen.no.

Vi Bygger Bergen bruker Bergen Expo som leverandør på all bygging av stands i messehallen.

Hver stand på Vi Bygger Bergen er utstyrt med:

 • 1 strømfremlegg 16 amp
 • 1 lysskinne med 4 spotter
 • Sento messevegg, hvit i størrelse 2,5 meter høy og 1 m bred per vegg.

Bergen Expo vil kontakte dere angående videre muligheter for dekor og utforming av deres stand.  En standard stand vil bli levert med hvite vegger som beskrevet ovenfor.

Dersom dere ønsker å dekorere standen utover dette, vil Bergen Expo være behjelpelig med dekor og innredning av standen. Eksempelvis med møbler og dekorering. All bestilling utover standard vil gå direkte mellom den enkelte utstiller og Bergen Expo.

Kontaktinfo Bergen Expo:

Tlf. 55 95 20 02

Mål på stands:

Vi opererer med følgende standardmål i utstillingen:

 • 12 m2 = 4 meter bred x 3 meter dyp
 • 15 m2 = 5 meter bred x 3 meter dyp
 • 18 m2 = 6 meter bred x 3 meter dyp
 • 24 m2 = 6 meter bred x 4 meter dyp

Alle hjørnestands vil bli levert med 2 vegger mot nabostands. Det vil komme en drager for å støtte opp veggene.
Hvis dere ønsker 3 vegger, ta kontakt med Bergen Expo for bestilling av dette uten kostnad. 

NB: Maks byggehøyde på alle stands er 3,8 meter

All logistikk og frakt av utstillerutstyr (uavhengig av størrelse) for Vi Bygger Bergen må håndteres gjennom vår leverandør TL Logistikk. Ingen varer kan sendes direkte til Grieghallen da de ikke har mottak og oppbevaringsmuligheter.

Tungt utstyr må sendes og avtales levert på stand av vår leverandør:

TL Logistikk
Telephone: +47 55 19 55 50
Mobile: +47 953 01 169
E-mail: stein@tllogistikk.no

All kontkakt og korrespondanse angående frakt, lagring og betaling går direkte mellom den enkelte utstiller og TL Logistikk.

Bruk følgende adresse for levering av gods/varer:

TL Logistikk
Hjortlandsvegen 1
5135 Flaktveit
Norway

Merk leveransen med:

Vi Bygger Bergen 2020/ Firmanavn/ Stand adresse

Mandag 15. mars

Mulighet for rigg av større konstruksjoner etter avtale. Kontakt stale@bergenlive.no.

Tirsdag 16. mars fra kl. 08:30 – 22:00

Rigg av stands.

Fredag 19. mars fra kl. 17:30 – 22:00

Nedrigg av stands.

Messens åpningstider:

 • Torsdag 18. mars 10:00 – 19:00
 • Fredag 19. mars 10:00 – 17:30

Reglement for utstillere på Vi Bygger Bergen 2021:

 1. Vi Bygger Bergen er en åpen fagmesse som skal vise fagfolk og publikum tidens materialer, utstyr, tjenester og kompetanse for bygg og anlegg, boliger og hytter
 2. Adgang til messen har alle i byggenæringens verdikjede herunder: byggherrer, eiendomsselskaper, tjenesteytende selskaper, produsenter, grossister, forhandlere, importører og agenter, rådgivere, arkitekter, utførende samt institusjoner tilknyttet byggenæringen.
 3. Vi Bygger Bergen er en profilerings- og salgsmesse. Det er anledning til ordreopptak og kontrakts slutninger.
 4. Påmelding sendes elektronisk via vår hjemmeside. Påmelding blir registrert når skjemaet foreligger i utfylt og akseptert, og innbetaling i henhold til reglementes punkt 8 er mottatt. Hvert skjema gjelder kun for en utstiller. Ved deltakelse på felles stand må hver utstiller fylle ut separat påmeldingsskjema og betale egen påmeldingsavgift. Dette gir rett til markedsføring/utstillerliste på hjemmeside hos arrangør. Påmeldingen er bindende. Arrangøren avgjør om påmeldingen godkjennes eller ikke. Arrangøren gir ikke refusjon for eventuelle feil i utstillerlister.
 5. Oridinær påmeldingsfrist utløper 28 februar i messeåret. Arrangøren forbeholder seg rett til å avslutte registreringen hvis messen skulle bli fulltegnet før fristens utløp. Arrangøren forbeholder seg også rett til å justere anmeld areal +/- 2 m2. Endringer utover dette avtales særskilt med utstiller.
 6. Plass anvises i den utstrekning det er mulig i de tilhørende varegrupper
 7. Plassavgiften beregnes etter følgende satser:
  Kvadratmeterpris kr. 1950 eks mva
  Standstørrelser:
  12 m2
  15 m2
  18 m2
  24 m2
  Stand utover 24 m2 på forespørsel. Minsteareal er 12 m2.
  Påmeldingsavgift pr. utstiller kr. 2950 eks mva
  I tillegg innkreves myndighetenes pålagte merverdiavgift.
  For mer informasjon og bestilling av stand gå inn på www.vibyggerbergen.no
 8. Påmeldingsavgift beregnes ved registrering
 9. Halvdel standleie (50%) faktureres med betalingsfrist ved registrering
 10. Halvdel standleie (50%) faktureres med betalingsfrist 30. november 2020
  Det beregnes til enhver tid gjeldende morarente pr.mnd ved betaling etter forfall. Ved manglende betaling innen fastsatte frister gir dette arrangør retten til å anse denne plassen for ledig og selge den videre.
 11. Retningslinjer med evt. avmeldinger:
  Under envher omstendighet tilbakebetales ikke påmeldingsavgiften. Ved en avmelding før 31. januar i messeåret refunderes innbetalt standleie. Ved avmelding etter 31. januar i messeåret opprettholdes kravet om fullt oppgjør for bestilt antall m2. Det gis ingen refusjon.
 12. Fremleie av utstillingsplass er under enhver omstendighet ikke tillatt. Det er anledning til å samarbeide med andre leverandører, men da for varer og tjenester som hører under messens fagområde. For medutstillere gjelder samme reglement som for øvrig. Medutstillere må betale en påmeldingsavgift for å få sitt navn med i markedsføringsmateriale.
 13. Bare varer og tjenester som er påmeldt, kan vises på messen. Arrangør avgjør hvilke varer og tjenester som er tillatt i tråd med konsept.
 14. Plakater o.l kan ikke settes opp på messeområdet uten spesiell tillatelse fra arrangøren. Vareprøver og reklamemateriell må kun deles ut på egen stand.
 15. Terminer for innsendelse av arrangementsskisse og bindene bestillinger på teleutstyr, vann og avløp etc. må overholdes. Frister for innsendelse av planskisse, skjemaer og annet utstyr må overholdes. Alle bestillinger er bindende. Utstiller har selv ansvar for å sette seg inn i de tekniske detaljer for egen stand, eventuelle brann skap, stolper og lignende.
 16. Bruk av stemmeforsterker, stereoanlegg eller mikrofon er ikke tillatt. Det oppfordres til å ta hensyn til medutstillere samt publikum. Arrangør ser seg nødt til av hensyn til medutstillere å plassere stands hvor demonstrasjon av verktøy el og som medrøfer støy til et egnet sted. Dersom det skulle forekomme uenighet eller konflikter mellom utstillere, beslutter arrangøren nødvendige tiltak.
 17. Utstillere er ansvarlig for skader som de påfører bygninger, innredninger og anlegg. Arrangørens og myndighetenes instrukser og anvisninger må følges nøye. Overskrider belastningen av varer og utstyr 500 kg. pr.kvm, må det anføres på påmeldingsskjemaet. Utstilleren må dekke utgifter til nødvendige fundamenter eller forsterkninger.
 18. Arrangøren besørger vanlig vakthold fra monteringen starter til demontering er avsluttet, men påtar seg intet ansvar for de utstilte varer, utstyr og tredjepersoners eiendeler. Utstillerne må selv dekke alle nødvendige forsikringer. Det er ikke lov i messens åpningstider å ha ubetjente stands eller å starte demontering før anviste tider. Dette er grunnet sikkerhet ift mennesker og utstyr.
 19. En bestilling anses som endelig etter 31. januar i messeåret. Ved en reduksjon av antall m2 gis det ingen refusjon etter denne datoen med mindre arrangøren ser seg nødt til å endre antall m2 ift justeringer iht. uttegning.
 20. Utstillere må selv sørge for transport, pakking, montasje, demontering og bortkjøring av varer og dekorasjonsmateriell. Alt gods må være godt merket med navn og standnummer. Arrangøren vil ha en egen speditør som tar seg av dette og vil kontakte samtlige utstillere for transport til og fra messeområdet.
 21. Arrangøren besørger renhold av publikumspassasjer og vanlig daglig renhold av stands. Ekstra rengjøring må bestilles og utføres etter regning. Når standen er demontert, må den forlates rengjort og fri for dekorasjonsrester, spiker, fundamenter og lignende. I tilfelle forsømmelse, forbeholder arrangøren seg rett til å foreta den nødvendige opprydding for utstillers regning.
 22. Dersom arrangementet på grunn av krig, revolusjon, streik eller andre av partene helt uforskyldte årsaker ikke vil kunne gjennomføres, har ingen av partene krav på hverandre. Eventuell innbetalt avgift, med fradrag av påløpte omkostninger, tilbakebetales. Skulle arrangementet bli avbrutt av force majure etter at det er åpnet, blir tilbakebetalingen redusert forholdsmessig etter antall dager åpent av planlagt antall dager.
 23. Enhver påmelding anses bundet av dette reglement uansett om det er tatt forbehold av noe slag. Arrangøren avgjør eventuelle tvister om forståelsen av dette reglementet.